Регистрация Вход
Беларуская мова 5 - 9 классы Thozan
Решено

Заданне 1. Калі ўзяць гукі 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы з радкоў верша Восень, восень залатая / Сее радасць на зямлі, / Хмарка ў сінім небе тае, / Мкнуць у вырай жураўлі. / Ніткай срэбнай павуцінне / Ў косах сонейка блішчыць. / Што за цуднае зіхценне! (C.Новікаў-Пяюн), атрымаецца слова:......

70
ОТВЕТЫ
[в о с э н   ,   в о с э н   з а л а т а й а   с э й э   р а д а с ц   н а   з а м л і   , х м а р к а   ў   с і н і м   н э б э   т а й э   ,   м к н у ц   у   в ы р а й   ж у р а ў л і   .   н і т к а й   с р э б н а й   п а в у ц і н э   ў   к о с а х   с о н э й к а   б л і ш ч ы ц   .   ш т о   з а   ц у д н а й э   з і х ц э н э   !]

23 гук - [р]
30 гук - [а]
25 гук - [д]
32 гук - [а]
43 гук - [с]
60 гук - [ц]

Атрымаецца слова [р а д а с ц] - радасць.
183
Отв. дан
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте