Регистрация Вход
Українська мова 10-11 класс соска

1. Поставте наголос у кожному слові.
Приятель, разом, зручний, чорнозем, колесо, чотирнадцять, середина, ринковий, живопис, кидати, фольга, обруч, ненависть, олень, причіп, русло, чарівний, горошина, мережа, новий, флюорографія, спина, металургія, феномен, занести, жалюзі, течія, з дітьми, начинка, курятина, випадок, косий, одноразовий, дрова, завдання, каталог, визвольний, кропива, листопад, підлітковий, решето, грошей, фартух, чорнослив, довідник, подушка, вантажівка, вітчим, цінник, вірші.
(Бали: 6)
2. Поставте наголос у словах i випишіть у три колонки: 1) з наголосом на першому складі; 2) на другому складі; 3) на третьому складі. З перших букв виписаних слів прочитайте другу частину прислівя «Правда i в огні не горить, ...».
Навчати, іній, тротуар, ескіз, участь; вільний, основний, невблаганний, одяг, доля, ескадрон, іволга.Ответы:

ПРИ́ЯТЕЛЬ

РА́ЗОМ

ЗРУ́ЧНИЙ

ЧОРНО́ЗЕМ

КО́ЛЕСО

ЧОТИРНА́ДЦЯТЬ

СЕРЕ́ДИНА

РИ́НКО́ВИЙ

ЖИВОПИС

КИ́ДАТИ

ФО́ЛЬГА

ОБРУ́Ч

НЕНА́ВИСТЬ

О́ЛЕНЬ

ПРИ́ЧІП

РУСЛО́

ЧАРІВНИ́Й

ГОРОШИ́НА

МЕРЕ́ЖА

НОВИ́Й

ФЛЮОРОГРА́ФІЯ

СПИ́НА

МЕТАЛУ́РГІЯ

ФЕНО́МЕН

ЗАНЕСТИ

ЖАЛЮЗІ́

ТЕЧІЯ

з дітьми

НАЧИНКА

КУ́РЯТИНА

ВИПАДОК

КО́СИЙ

ОДНОРАЗО́ВИЙ

ДРОВА

ЗАВДА́ННЯ

КАТАЛО́Г

ВИЗВО́ЛЬНИЙ

КРОПИВА́

ЛИСТОПА́Д

ПІДЛІТКО́ВИЙ

РЕ́ШЕТО

ГРОШ

ФАРТУ́Х

ЧОРНО́СЛИВ

ДОВІДНИК

ПО́ДУШКА

ВАНТАЖІ́ВКА

ВІТЧИ́М

ЦІННИ́К

ВІРШ

2
Отв. дан User4
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте